Sowem wstpu
Joe Hill to amerykaski pisarz, ktrego proza oscyluje wok grozy, horroru i obyczaju. Pocztek jego kariery datuje si na rok 1997, kiedy to debiutowa opowiadaniem 'The Lady Rests'. Od tego czasu pisa i publikowa w magazynach kolejne teksty.

W roku 2005 ukazaa si pierwsza ksika Hilla, zbir opowiada 'Upiory XX wieku'. Ksika zyskaa bardzo dobre opinie wrd krytykw i czytelnikw, zdobya te prestiowe nagrody Bram Stoker Award czy British Fantasy Award. O tym jakie wraenie wywar na odbiorcach debiut Joe'ego moe wiadczy fakt, i zaraz po informacji, e pisarz pracuje nad swoj pierwsz powieci, wytwrnia filmowa Warner Bros. nabya prawa do ekranizacji ksiki. 'Pudeko w ksztacie serca' trafio do ksigarni w roku 2007.

Wtedy te okazao si, i Joe Hill to syn Stephena i Tabithy King.
Biografia

Joseph Hillstorm King, drugie dziecko Stephena i Tabithy King, urodzi³ siê 4 czerwca 1972 roku. Hill postanowi³ u¿ywaÌ skrótu swojego imienia, bêd¹cego nawi¹zaniem do straconego dzia³acza zwi¹zkowego Joe Hilla, jako pseudonimu literackiego w 1997 roku. Pragn¹³ odnieœÌ sukces na w³asn¹ rêkê, nie bêd¹c kojarzonym jako syn jednego z najs³awniejszych pisarzy na œwiecie. Publicznie przyzna³ kim jest w 2007 roku, gdy mia³ ju¿ za sob¹ spore sukcesy literackie.

Hill zadebiutowa³ opowiadaniem 'The Lady Rests'. Od tego czasu pisa³ i publikowa³ w magazynach kolejne teksty. Do tej pory ma ich na swoim koncie ponad dwadzieœcia, czternaœcie z nich ukaza³o siê w zbiorze 'Upiory XX wieku', jego debiutanckiej ksi¹¿ce wydanej w 2005 roku. Pozycja ta przynios³a niezwykle pochlebne recenzje zarówno krytyków jak i czytelników. W roku 2006 odby³a siê impreza The 2006 HWA Annual Conference and Stoker Banquet, gdzie rozdano Bram Stoker Awards za rok 2005. W kategorii D³ugie opowiadanie nominowali byli miêdzy innymi Stephen King za 'Rzeczy, które po sobie zostawili' i Joe Hill za 'Najlepszy nowy horror'. Zwyciêzc¹ pojedynku zosta³ m³odszy z Kingów.
Nied³ugo po debiucie Hill zabra³ siê za pierwsz¹ powieœÌ, 'Pude³ko w kszta³cie serca'. Pierwsze recenzje i zapowiedzi by³y wyj¹tkowo przychylne, o wartoœci ksi¹¿ki mo¿e œwiadczyÌ te¿ fakt, ¿e Warner Bros wykupi³o prawa do jej ekranizacji rok przed premier¹ i zanim okaza³o siê, kim naprawdê jest Joe Hill. PowieœÌ ukaza³a siê w lutym 2007. Nastêpnie pisarz zaanga¿owa³ siê w projekt komiksowy, który jest wydawany od roku 2008 do dziœ. Wspólnie z rysownikiem Gabrielem Rodriguezem stworzyli thriller 'Locke & Key'. Joe jako wielki fan komiksów napisa³ te¿ krótkie scenariusze do jednego z zeszytów komiksu 'Spider-man' oraz do 'Grave Tales'. Stworzy³ te¿ ju¿ autorskie projekty - 'Kodiak' - oraz adaptacjê swojego opowiadania - 'The Cape'. W 2008 roku nowel¹ 'Gunpowder' zapocz¹tkowa³ d³u¿szy cykl historii zaplanowany na oko³o 10 lat. W roku 2010 na rynku pojawi³a siê druga powieœÌ autora - 'Rogi'. Podobnie jak to by³o w przypadku 'Pude³ka w kszta³cie serca', tak i w przypadku 'Rogów' prawa do ekranizacji powieœci zosta³y zakupione na d³ugo przed jej premier¹. Tym razem naby³o je studio Mandalay Pictures.

Hill wspó³racowa³ zarówno ze swoim ojcem jak i bratem, tak¿e pisarzem. W 1982 roku dziewiêcioletni Joe zagra³ u boku Stephena w filmie George'a Romero 'Creephow'. Wspólnie z ojcem napisa³ te¿ 'Only Darkness Loves Me', jest to nie ukoùczone opowiadanie przechowywane na Universytecie Maine w Orono. W roku 2008 ukaza³a siê ksi¹¿ka 'He is a Legend. Celebrating Richard Matheson', antologia opowiadaù bêd¹ca ho³dem dla Mathesona. W ksi¹¿ce znalaz³a siê miêdzy innymi nowela 'Throttle', któr¹ wspólnie napisali Joe Hill i Stephen King. 'Throttle' to ich wersja opowiadania Mathesona 'Duel'.
Z Owenem Kingiem natomiast, Joe napisaÂł scenariusz o tytule 'Fade Away'. Prawa do tekstu zakupiÂło studio filmowe Working Title Films jednak sprawa ucichÂła.

Joe Hill jest laureatem wielu nagród. W 2007 roku zosta³ wyró¿niony The Sydney J. Bounds Best Newcomer Award jako najlepszy debiutant. Otrzyma³ statuetkê Brama Stokera za swoj¹ pierwsz¹ ksi¹¿kê, zbiór opowiadaù 'Upiory XX wieku'. Antologia ta zdoby³a równie¿ British Fantasy Award oraz International Horror Guild Award. Nagrodzone zosta³y te¿ osobno opowiadania z tego zbioru. 'Duch XX wieku' uzyska³ uznanie Bradbury Fellowship, za 'Lepiej ni¿ w domu' Hill odebra³ A.E. Coppard Long Fiction Prize, 'Dobrowolne zamkniêcie' uchonorowano World Fantasy Award a 'Najlepszy nowy horror' wygra³ najwa¿niejsz¹ nagrodê w tej bran¿y - Brama Stokera ale tak¿e British Fantasy Award.
Drug¹ ksi¹¿ka Hilla, 'Pude³ko w kszta³cie serca' nagrodzono kolejn¹ statuetk¹ Brama Stokera oraz nagrodami Locus i International Thriller Writers Inc. Wyró¿niony zosta³ tak¿e komiks 'Locke & Key'. Pierwszy tom zdoby³ nagrodê British Fantasy Society.copyright © 2010 - 2022 joehill.pl     e-mail     design by Mike Draven / Darek Kocurek / Vincent Chong